Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerasdemistaş sigorta

Fotoğraf Açıklaması   BÖYLE BİR FOTOĞRAF HER KURUMA NASİP OLMAZ
Ulu önderi Anadolu Sigorta'nın önünde gösteren bu eski fotoğraf, bugün milyonlarca TL'lik portföye ve milyonlarca müşteriye sahip şirketimizin en değerli varlığı.
Bu fotoğraf bize kuruluş hikayemizi anlatıyor. Her zor anında Türk Halkının yanında olabilmek için, hep daha fazla çalışmak için bize güç veriyor.
1 Nisan 1925'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Sigorta, bugün 85 yaşında, 85 yıldır olduğu gibi, daima bu fotoğrafın bize gösterdiği yolda.

İHBAR

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, telefon, dilekçe, faks ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER

Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Hasar Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.

KASKO HASAR İHBAR FORMU
Hasar Tarihi:
Poliçe Numarası:
İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı:
İhbarda bulunanın telefon numarası:
Tamircinin açık adresi:
Tamircinin Telefonu:
Aşağıdaki uygun seçenekleri işaretleyiniz

Eksper görevlendirilecek

Hasara ilişkin mevcut belge türü: Zabıt Beyan

Hasar Sebebi:

Çalınma

Yanma

Aracın Çarpması

Çarpılması

Devrilmesi

Çalınma-Bulunma

Sigara ve benzeri madde zararları

Yetkili olmayan kişilerce çekilme

Sel su baskını

Deprem

Grev, lokavt,kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler, terör

Tahmini hasar miktarı:

Hasar şeklinin kısaca tanımı

NOT: Çalınma ihbarlarında Karakol ve Müracaat Tutanağının şirketimize fakslanması gerekmektedir.

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

 1. Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için eksper görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
 2. Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımını gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen eksper raporu şirkete teslim edilir.

DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan ,
 2. Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti),
 3. Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar,
 4. Aracın Ruhsatnamesi,
 5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
 6. Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,

ÇALINMA HALİNDE İSTENEN BELGELER

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 2. Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları,
 3. Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
 4. Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
 5. Prim makbuzu veya banka dekontları,
 6. Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
 7. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,
 8. Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Poliçede Yazılı İndirimler

Hasar anında poliçede yazılı indirimlere uygunluğun bulunmaması halinde, poliçe primine yapılan indirim oranı, bu kez hasardan mahsup edilir.

Tam Hasar (Pertotal)

Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.

Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.

Eksik Sigorta

Sigorta bedelinin (poliçede yazılı teminat), rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden (Aracın piyasa rayicinden) eksik olması halinde tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.6).

Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, gerçek değeri aşan kısım geçersizdir. (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.7)

Muafiyet

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.

Çalınma

Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI

Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve, ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Vadesinde ödenmeyen taksitler için poliçe özel şartları gereği 15 günlük bir temerrüt süresi vardır. Bu sürenin de bitiminde şirketimizin hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2 milyar TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

ANLAŞMALI OTO SERVİS İSTASYONLARI (OSİ)

OSİ: Sadece kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu amaçtan yola çıkarak oluşturulan projede, şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır.

İHBAR

OSİ servis yetkilisi, kendisine gelen sigortalıya, Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi doldurtur, bir suretini sigortalıya verir.

İhbarı yapanın sigortalı dışında bir şahıs olması halinde, ilgili belgelerin sigortalıya imzalattırılması ve geri getirilmesi sağlanır. Ancak, hasarla ilgili belgeler ve bilgiler tamamlanmadan Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi imzalatılmaz.

Sigortalının servise gerekli belgeleri teslim etmesi halinde servis, form üzerinde aldığı belgeleri işaretleyerek sigortalıya teslim aldığına dair bir belge verir.

ONARIM

Eksper görevlendirilmeyecekse (onarım faturalı yapılacaksa) Anadolu Sigorta onarıma başlama talimatı verir.

Eksper görevlendirilecekse, Anadolu Sigorta eksperi servise gönderir. Eksper gelinceye kadar, onarıma başlanmadan beklenir.

Eksper incelemesini yapar ve onarım süresini belirterek onarıma başlama talimatı verir.

Servis eksik belgelerin tamamlanması için sigortalı ile temas kurar.

Tamamlanan belgeleri Hasar Belge zarfında muhafaza eder.

ARACIN TESLİMİ

Anadolu Sigorta, gerekli belgelerin aslını aldıktan sonra hasarın ilgili servise ödeneceğine dair Tasfiye Bildirim Formu'nu servise fakslar.

Onarım tamamlandığında , servis, Tasfiye Bildirim Formu'nda belirtilen 'Müşteriden Tahsil Edilecek Tutar' başlığı altında yer alan tutarı ( varsa, muafiyet bedeli, eksik sigorta, tüzel kişilerden alınabilecek KDV ve tazminattan düşülecek diğer tutarların toplamı) sigortalıdan tahsil eder, tazminattan düşülecek bir tutar yok ise sigortalı herhangi bir ödemede bulunmaksızın onarımı tamamlanan aracını teslim alır.


AÇIKLAMA 1

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (28.12.2007 Sayı:2007/27)
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.
 1. Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa bu genelgenin ekinde yer alan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı"nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.
 2. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.
 3. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.
 4. Tutanak formları kopyalanabilir nitelikte ve en az 2 nüsha olacak şekilde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Kara Araçları Sorumluluk ile Kara Araçları sigorta branşlarında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinden toplanan talebe göre bastırılır. Basım maliyetleri talep edilen miktara göre talep sahibi şirketler tarafından karşılanır.
 5. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.
 6. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.
 7. Hak sahipleri karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları Tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.
 1. Başvurulan sigorta şirketi en geç takip eden iş günü sonuna kadar Tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'ne (TRAMER) iletir.
 2. TRAMER, Tutanağı ve varsa fotoğrafları başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası şirketleri ile Kasko Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.
 3. Sigorta şirketleri Tutanak ve varsa fotoğrafların TRAMER tarafından gönderilmesini müteakip 3 iş günü içinde bu Genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER'e iletir. Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini teminen gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.
 4. Sigorta şirketlerince yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesi yukarıdaki hükümlere uygun olarak TRAMER'e göndermesine rağmen diğer şirketler süresi içinde göndermemişlerse değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esastır.
 5. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.
 6. TRAMER tarafından 9 uncu maddeye göre yapılan gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespiti halinde, Tutanak ve varsa fotoğraflar bu Genelgenin 17 nci maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan ilgili Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER'ce sunulur. Komisyon, Tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.
 7. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.
 8. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.
 1. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.
  • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
  • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
  • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
  • Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
  • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
  • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
  • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
  • Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.
 2. Bu Genelge kapsamında trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik) Yönetim Kurulu Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda Komisyon kurulur. Her Komisyon biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Komisyonların Başkan ve üyeleri, yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde Komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok 3 iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.
 3. Tutanak, tutanağın doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnek tutanaklar poliçe ile beraber sigorta şirketlerince işletenlere ücretsiz olarak verilir.
 4. Birlik ve TRAMER internet sitelerinde Tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlanır.
 5. Bu Genelge kapsamında ilgili kurumlarca gerekli altyapı 01.04.2008 tarihinde sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.
 6. Bu Genelge 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sayın Sigortalımız,

Yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında yapmanız gerekenler aşağıda özetlenmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

Bu tutanak yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan diğer sürücü veya sürücülerle kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespitinde anlaştığınız takdirde doldurulacaktır. Bu şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

DİKKAT!!!
Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 numaralı telefondan Trafik Polisine veya 156 numaralı telefondan jandarmaya haber veriniz.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa,

Araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.

Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın trafik sigortası poliçesini yapan sigorta şirketine veya aracınızın kasko sigortası poliçesini yapan sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.
İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir. Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.

:. 1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
:. 3 numaralı alan varsa görgü tanıklarının ifadesine ayrılmıştır.
Alanın yeterli olmadığı durumlarda tanık ifadeleri beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir
:. 4, 5 ve 6 numaralı alanlara sürücüye, araca ve Trafik poliçesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
:. 7 numaralı alanda yer alan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yeri işaretlemeyi unutmayınız
:. 8 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun olanı (x) ile işaretleyiniz. Bu alanın doldurulması zorunlu olmamasına rağmen şirketin olayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir.
:. 9 Numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağını mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi belirtilmeli, aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir. Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.

:. 10 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazacaklardır. Sürücü görüşleri için 10 numaralı alanın yeterli olmadığı durumlarda görüşler beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir.
:. 11 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersizdir.

İhtiyaç duymanız halinde 474 45 47 telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Asdemirtas Sigorta Hep Yanınızda

 

DASK SİGORTA BEDELİ
> Azami teminat tutarı nedir ve nasıl tespit edilmektedir?
> Azami teminat tutarını geçen binalarda sigorta bedelini değiştirmediği sürece metrekare düşük gösterilebilir mi?
> Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?
> ZDS poliçesi yaptırırken piyasa rayici mi yoksa tapudaki bedel mi esas alınmalıdır?
> Evin bedeli kredi için daha yüksek gösterilebilir mi?
> Poliçe yapılırken m2 olarak tapuda yazan bedel mi esas alınmalıdır?
> Sigorta bedelinde muafiyet var mıdır?
Azami teminat tutarı nedir ve nasıl tespit edilmektedir?

Her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.


Azami teminat tutarını geçen binalarda sigorta bedelini değiştirmediği sürece metrekare düşük gösterilebilir mi?

Her iki m2 de de bedel ve prim değişmese dahi, poliçe düzenlenirken hasar durumunda problem yaşanmaması için doğru bilgi verilmesi esastır.


Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?

Sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.


ZDS poliçesi yaptırırken piyasa rayici mi yoksa tapudaki bedel mi esas alınmalıdır?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği m2 fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur.
Evin bedeli kredi için daha yüksek gösterilebilir mi?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği m2 fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur. Ve bu bedel, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, herhalde tarifede belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz. Alınan teminatın kredi bedelinden düşük olduğu durumlarda, isteğe bağlı konut sigorta poliçesi ile eksik kalan teminat tamamlanabilir.


Poliçe yapılırken m2 olarak tapuda yazan bedel mi esas alınmalıdır?

Tapuda yazan m2'nin, zaman içerisinde o dairenin inşasında değişikliğe uğrama ihtimali olduğundan ya da arsa tapularındaki m2 dairenin kullanılan brüt yüzölçümünü yansıtmadığından sigorta ettirenin beyanı esas alınmalıdır.


Sigorta bedelinde muafiyet var mıdır?

Sigorta bedelinin %2 'si her bir hasarda tenzili muafiyet olarak uygulanır.

DASK SİGORTA PRİMİ
> Primler nasıl tespit edilmektedir?
> Primler nasıl ödenmektedir?
> Aynı konut için, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi satan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından farklı prim talep edilebilir mi?
> Zorunlu Deprem Sigorta poliçe bedeli ve primi nasıl öğrenilebilir?
> Poliçelerin tahsilat bilgisine ne şekilde ulaşılabilir?
> Bina inşa yılına göre primlerde herhangi bir indirim yapılmakta mıdır?
> Geçmiş yıllarda yaptırılmamış Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için geçmişe yönelik olarak ceza ödenir mi?
Azami teminat tutarı nedir ve nasıl tespit edilmektedir?

Sigorta primleri, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "türkiye deprem bölgeleri haritası" esas alınmaktadır.

 • Ödenmesi gereken prim tutarını 3 temel faktör belirlemektedir:
 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
 • Binanın yapı tarzı,
 • Sigortalanacak meskenin brüt yüzölçümü.
634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır. Ayrıca, vade bitişinden itibaren 30 gün içinde yenilenen veya vadesi bitmeden yenilenen poliçeler için %20 oranında indirim uygulanır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri kurumun internet sayfasında yer almaktadır.Primler nasıl ödenmektedir?

Primler peşin olarak ödenmektedir.
Aynı konut için, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi satan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından farklı prim talep edilebilir mi?

Sigorta primleri, Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenmektedir ve aynı konut için farklı sigorta şirketlerinin farklı prim talep etmesi mümkün değildir.
Zorunlu Deprem Sigorta poliçe bedeli ve primi nasıl öğrenilebilir?

www.dask.gov.tr adresinden, ZDS poliçesi kesmeye yetkili şirketler ve bağlı acentelerden veya 0212 - 368 08 00 nolu telefondan öğrenilebilir.
Poliçelerin tahsilat bilgisine ne şekilde ulaşılabilir?

ZDS poliçelerinin ödemeleri peşin tahsil edilmekte olup, poliçelerin aslı makbuz yerine geçmektedir.
Bina inşa yılına göre primlerde herhangi bir indirim yapılmakta mıdır?

İnşa tarihi eski binalarda ya da yeni inşa edilmiş binalarda primlerde farklılık söz konusu değildir.
Geçmiş yıllarda yaptırılmamış Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için geçmişe yönelik olarak ceza ödenir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmez.

FAYDALI LİNKLER
Türkiye Sigortaları Bilgi Merkezi
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Kasko Değer Listesi
 
Motorlu Taşıt Sorgulama
Motorlu Taşıt Vergi Hesaplama
Vergi Kimlik No Sorgulama
 
Sigorta Bilgi Merkezi
Sigorta Tahkim Komisyonu
Türkiye Sigorta ve Reasürans
 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
Tarım Sigortaları ve Havuzu
T.C Kimlik No Sorgulama